مولتیزیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مولتیزیم

  1. یک بازی ترکی که در آن بازیکنان از گوشه های مورب مخالف شروع کرده و در همان جهت مهره‌ها را در طول تخته حرکت می دهند. هیچ زدنی در کار نیست و یک مهره به تنهایی یک خان را کنترل می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه