بزن درو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بزن درو

  1. در یک دور از بازی مهره‌ی تک حریف را بزنید و پس از آن مهره‌ی خودتان را در موقعیتی امن قرار بدهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه