تاس شبه تصادفی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس شبه تصادفی

  1. تکنیکی که برای کاهش عنصر شانس که در یک توزیع استفاده می‌شود، با حصول اطمینان از اینکه اعداد تاس در چند پرتاب اول هر آزمایش تا حد امکان به طور مساوی پخش شود. به عنوان مثال، اگر در یک موقعیت ۳۶ بار تاس پرتاب کنید، تاس های شبه تصادفی اطمینان حاصل می کنند که هر آزمایش با یک پرتاب متفاوت شروع می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه