رقابت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رقابت

  1. وضعیت نسبی خال‌شمار بازیکنان. گفته می شود بازیکنی که تعداد خال کمتری داشته باشد پیشتاز رقابت است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه