دُور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دُور

  1. دوره ای در یک تورنمنت که طی آن هر شرکت کننده (به جز کسانی که بای دریافت کرده اند) با شرکت کننده دیگری بازی می کند. به عنوان مثال، در هر دور از مسابقات حذفی نیمی از بازیکنان حذف می‌شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه