نجات یک عدد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نجات یک عدد

  1. برای حفظ موقعیتی که در آن یک عدد مشخص تاس در نوبت بعدی به آسودگی قابل بازی باشد و به این ترتیب شما مجبور نمی‌شوید تا شرایط ایده‌آل موقعیت خود را به خطر بیاندازید. به طور معمول، شما عددی را ذخیره می‌کند تا یک شلیک مناسب را حفظ و یا از شکست یک خان ارزشمند جلوگیری کنید.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه