شلیک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک

  1. فرصتی برای زدن مهره‌ی تک حریف. یک شلیک مستقیم فرصتی برای زدن با استفاده از یک عدد از جفت تاس است. همچنین یک شلیک غیرمستقیم فرصتی برای زدن تک حریف با استفاده از هر دو عدد جفت تاس است که تنها با یک مهره بازی شود.

  2. یک تاس مشخص که می تواند با استفاده از آن حریف را زد. هنگام شمارش احتمال شلیک‌ها، هر پرتاب تاس جفت یک بار و هر پرتاب تاس ترکیبی را دو بار شمرده می‌شود که در مجموع ۳۶ حالت ممکن برای آن امکان‌پذیر می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه