شلیک غیرمستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک غیرمستقیم

  1. یک فرصت برای کشتن مهره‌ی تک حریف با استفاده از مجموع اعداد هر دو تاس.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه