شلیک ترکیبی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک ترکیبی

  1. فرصتی برای زدن یک مهره‌ی تک که مستلزم استفاده از اعداد هر دو تاس باشد. همانند یک شلیک غیر مستقیم.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه