کشتن یک عدد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کشتن یک عدد

  1. به جهت ایجاد موقعیتی که در آن عدد مشخصی از تاس در نوبت آتی قابل بازی نباشد. برای مثال، کشتن تاس ۶ راهی برای حفظ زمان‌بندی در یک نبرد پریم در مقابل پریم یا هنگام دفاع در برابر استراتژی بک‌گیم حریف است.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه