شلیک تک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک تک

  1. مهره‌ی تکی که یک حرکت برای زدن مستقیم آن وجود داشته باشد.

    مقایسه: شلیک دوتایی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه