شلیک دوتایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک دوتایی

  1. یک مهره‌ی تک که امکان زدن مستقیم آن با دو حرکت متفاوت وجود داشته باشد و یا دو مهره‌ی تک که با یک حرکت مستقیم زده شود.

    مقایسه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه