اغوا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اغوا

  1. قرار دادن عمدی مهره‌ی تک در موقعیتی که حریف بتواند آن را بزند، با این ایده که حریف را ترغیب کنید تا از ایجاد یک خان استراتژیک دست بکشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه