خان‌های بیش از اندازه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان‌های بیش از اندازه

  1. موقعیتی نامنعطف با تعداد زیادی خان ساخته شده و تعداد کمی مهره‌ی ذخیره. هفت بطور معمول بیش از اندازه است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه