زیر اسلحه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زیر اسلحه

  1. یک مهره‌ی تک در تختِ خان حریف که در محدوده مستقیم سه یا تعدادی بیشتری از مهره‌ی های سازنده‌ی حریف قرار دارد و بنابراین در خطر حمله قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه