ویدوس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ویدوس

  1. نام یونانی معادل دقیق تخته نرد غربی. تخته نرد یونانی که پورتس نامیده می‌شود، کمی با ویدوس متفاوت است، زیرا بدون مکعب دوبرابری بازی می‌شود و هیچ امتیاز اضافی برای بردن مارس در نظر گرفته نمی‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه