داو داوطلبانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو داوطلبانه

  1. یک داو عادی، به این معنی که یک بازیکن پیشنهاد می‌کند که شرط بازی دو برابر شود، در مقابل واژه‌ی داو خودکار است که در زمان شروع بازی اگر اعداد یکسان پرتاب شود شرط بازی نیز دوبرابر می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه