پارادوکس ویزکارور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پارادوکس ویزکارور

  1. یک موقعیت رقابت سر راست که در آن یک پرتاب تاس مشخص که به درستی بازی شود، حریف را مجبور به داو می‌کند، در حالی که یک بازی متناوب (پایین‌تر) مانع از دو برابر کردن صحیح حریف می‌شود. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که بازی صحیح موقعیت بی‌ثبات‌تری را ایجاد کند. موقعیت‌های پارادوکس Wisecarever نمونه‌هایی از بازی تحریک‌آمیز مکعب می‌باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه