قانون داو دادن ۱۰درصدی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون داو دادن ۱۰درصدی

  1. یک دستورالعمل برای مدیریت مکعب در موقعیت‌های رقابت سرعتی محض. اگر ۱۰٪ به تعداد خال‌شمار خود اضافه کنید و بیش از دو خال از حریف کمتر نباشد باید دبل بدهید. اگر تعداد خال‌شمار شما به اضافه‌ی ۱۰٪ بیش از یک خال از حریف کمتر نباشد باید داو مجدد بدهید. اگر خال شمار شما به اضافه‌ی ۱۰٪ بیشتر از ۲ خال نباشد حریف باید داو را قبول کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه