دارایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دارایی

  1. گزینه‌ای که به افزایش قدرت یک موقعیت کمک می‌کند، مانند خان‌های ساخته شده و انعطاف پذیری.

    مشابه

زبان‌ها
ثبت ترجمه