باربینو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

باربینو

  1. [برگرفته از نام ریک بارابینو، متخصص تخته نرد.] پرتاب تاس ۴-۵ در حالی که یک مهره بر روی پیشخوان قرار گرفته و منجر به ساختن یک لنگر بر روی خان-پنجم حریف شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه