پایگاه داده بیرون کشیدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پایگاه داده بیرون کشیدن

  1. جدولی است که با استفاده از کامپیوتر تولید می‌شود و خارج کردن هر موقعیت را با مقداری نمایش می‌دهد که آن مقدار نشان دهنده‌ی کیفیت آن موقعیت می‌باشد. مقدار مربوطه یا نشان‌دهنده‌ی ارزش ویژه آن موقعیت (در یک پایگاه داده‌ی دو-وجهی) می‌باشد و یا توزیع تعداد مورد انتظار پرتاب تاس (در یک پایگاه داده یک-وجهی) است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه