پایگاه داده بیرون کشیدن دو طرفه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پایگاه داده بیرون کشیدن دو طرفه

  1. یک پایگاه داده بیرون کشیدن با ارزش خالص صحیح برای هر ترکیب ممکن از دو موقعیت بیرون کشیدن در دو وجه مخالف بازی. چهار ارزش خالص جداگانه برای هر موقعیت ثبت می شود: سه مورد آن مربوط به مکعب دوبرابری می‌شود (دو مورد از [مکعب دو برابری](#doubling cube))، و یک مورد هم ارزش خالص بدون مکعب ). یک پایگاه داده دو طرفه از پایگاه داده یک طرفه دقیق تر است، اما به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه