پایگاه داده بیرون کشیدن یک طرفه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پایگاه داده بیرون کشیدن یک طرفه

  1. یک پایگاه داده بیرون کشیدن که در آن چینش مهره‌ها فقط در سمت یک بازیکن در نظر گرفته می‌شود. مقادیر موجود در پایگاه داده با این فرض محاسبه می شوند که هدف در هر نوبت به حداقل رساندن میانگین تعداد پرتاب‌ها مورد نیاز برای بیرون کشیدن مهره‌ها باشد.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه