محدوده‌ی مستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

محدوده‌ی مستقیم

  1. محدوده‌ای که با استفاده از یک عدد از تاس قابل دسترسی باشد. به عنوان مثال، مهره‌ی تک در محدوده مستقیم زدن قرار دارد اگر شش خال یا کمتر از مهره‌ی حریف فاصله داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید