پخش شدگی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پخش شدگی

  1. چیدمان مهره ها بر روی خان‌ها. پخش خوب مهره‌ها نظیر موقعیت متراکم است که در بیشتر خان‌ها مهره‌ی ذخیره وجود داشته باشد. قطعا شما موقعتی با خان‌های بیش از اندازه یا در مقابل خان‌های بسیار کم (شمعدان) را نمی‌پسندید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه