قبول-رد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قبول-رد

  1. صرفا در بازی شوئت امکان‌پذیر است، توافقی بین دو بازیکن که پس از پیشنهاد شدن داو از سوی سلولی یکی از آنها بپذیرد، دیگری رد کند و آنها مجموع درآمد یا زیان خود را باهم سهیم خواهند شد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه