فوگا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فوگا

  1. یک بازی یونانی شبیه به مولتیزیم که در آن بازیکنان از گوشه های مورب مخالف تخته شروع می کنند و در همان جهت حرکت می کنند. هیچ زدنی در کار نیست و یک مهره به تنهایی یک خان را کنترل می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه