هزینه‌ی مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

هزینه‌ی مارس

  1. ارزش نسبی برنده شدن با مارس در مقایسه با ارزش برنده شدن بازی تک. هزینه‌ی مارس به صورت GP = (WG - W) / (W - L) محاسبه می شود، که در آن WG = ارزش برنده شدن یک مارس، W = ارزش برنده شدن یک بازی تک، و L = ارزش باخت یک بازی تک می‌باشد. در بازی پولی، هزینه‌ی مارس ۵۰٪ است اما در بازی مسابقه‌ای، هزینه‌ی مارس به امتیاز مسابقه و سطح مکعب دوبرابری بستگی دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه