فرار از مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرار از مارس

  1. موقعیتی در بازی مسابقه‌ای که در آن مارس کردن حریف ارزشی ندارد، اما مارس شدن (باختن با مارس) بسیار پرهزینه است. برای مثال: (الف) در بازی بطول ۵ شما ۴ به ۲ از حریف پیش افتاده‌اید وو مالک مکعب با سطح ۲ می‌باشید، یا (ب) در بازی کرافورد ۲ به ۱ پیش هستید. یا (ج) بعد از بازی کرافورد ۱ به ۳ پیش افتاده‌اید و مکعب بر روی ۲ قرار گرفته است.

    فرار از مارس برای شما در مقابل تلاش برای مارس حریف قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه