زدن و پوشش دادن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن و پوشش دادن

  1. زدن مهره‌ی تک حریف در حالی که پس از آن با همان مهره یک مهره‌ی تک خود را پوشش دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه