موقعیت پرتاب آخر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت پرتاب آخر

  1. یک موقعیت که در آن پرتاب تاس بعدی تعیین کننده خواهد بود. در موقعیت پرتاب آخر، اگر بیش از ۵۰ درصد شانس برنده شدن بازی دارید، باید داو بدهید و اگر حریف شما بیش از ۲۵ درصد شانس برنده شدن در بازی داشته باشد، باید داو شما را قبول کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه