بازار گردان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازار گردان

  1. [در قیاس با بازنده‌ی بازار.] دنباله ای از دو پرتاب تاس (یکی برای شما و دیگری برای حریف) که یک بازی را از موقعیتی که حریف در آن داو را رد می‌کرد به موقعیتی که داو را بپذیرد برساند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه