بهره‌ی داو مجدد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بهره‌ی داو مجدد

  1. ارزش مالکیت مکعب به بازیکنی که داو پیشنهاد شده باشد. ارزش خالص اضافی از تنها بازیکنی که ممکن است داو مجدد به او داده شود حاصل می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه