سر به دم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سر به دم

  1. به پرتاب تاس پیش از اینکه حریف تاس خود را به عنوان پایان نوبتش بردارد، گفته می‌شود؛ پرتاب پیش از موقع.

زبان‌ها
ثبت ترجمه