حرکت گام - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت گام

  1. زمانی که حریف تهدید به زدن مهره‌ی تک شما می‌کند یا شرایطی برای ساختن یک خان کلیدی دارد و یا نیازمند تثبیت موقعیت نابسامان خود است با زدن مهره‌ی تک و محروم کردن حریف از نیم پرتاب برای جلوگیری از این اتفاق تلاش می‌کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه