زمان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زمان

  1. میانگین اعداد پرتاب‌ها یا خال‌شمار که می‌توان بدون نیاز به دادن فرصتی ویژه به حریف، مانند تک دادن، شکستن یک خان کلیدی، یا سوزاندن مهره بازی شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه