کاهش مغایرت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کاهش مغایرت

  1. هر تکنیکی برای کاهش خطای تصادفی از یک توزیع. مثالها عبارتند از: تاس شبه تصادفی، تاس تکراری و کاهش شانس.

زبان‌ها
ثبت ترجمه