بهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بهره

  1. ملاحظات اضافی کوچکی که بر کلیت ارزش خالص یک موقعیت تأثیر می‌گذارد، مانند بهره‌ی مارس و بهره‌ی داو مجدد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه