اتلاف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اتلاف

  1. هدر رفتن مورد انتظار خال‌هایی از اعداد پرتاب‌های تاس که در زمان بیرون کشیدن مهره‌ها به طور کامل قابل استفاده نباشد. اتلاف با فرمول W = R x 49/6 − PC محاسبه می‌شود، که در آن R اعداد پیشبینی شده مورد نیاز (میانگین) برای خارج کردن مهره‌ها است، و PC تعداد خال‌شمار موقعیت. اتلاف تفاوت بین تعداد خال‌شمار معمول و تعداد خال‌شمار موثر است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه