پاک سازی از عقب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پاک سازی از عقب

  1. یک استراتژی کلی مناسب برای استفاده در زمانی که در حال داخل کردن یا بیرون کشیدن مهره‌ها در مقابله‌ی با حریف هستید. این رویه‌ی با پاک کردن بالاترین خان انجام می‌گیرد، بطوری که از ایجاد شکاف اجتناب شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه