اورکا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اورکا

  1. [همچنین "اوریکا" نوشته می شود.] تخته نرد ساده شده، که در آن هر بازیکن با سه مهره در خان-یک، خان-دو و خان-سه شروع می کند. همچنین در زمان شروع در خان‌های چهار، پنج و شش دو مهره قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه