شلیک پرشی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک پرشی

  1. یک شلیک بلند غیر مستقیم با تعداد ترکیب اندک. به طور خاص، پرتابی که از خان-یک حریف به مهره‌ی تک محوطه بیرونی برخورد می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه