زدن در گوشه‌ی پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن در گوشه‌ی پریم

  1. به زدن مهره‌ی تک حریف که در لبه‌ی یک پریم ناقص قرار گرفته باشد تا از فرار آن مهره جلوگیری شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه