خان ایستایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان ایستایی

  1. خان تدافعی که در حین انجام یک بازی ایستایی کنترل می‌کنید، معمولاً خان چهارم، خان پنجم یا خان پیشخوان حریف.

زبان‌ها
ثبت ترجمه