حرکت غیر مجاز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حرکت غیر مجاز

  1. حرکتی که با تاس پرتاب شده یا قوانین تخته نرد مطابقت ندارد. یک حرکت غیرقانونی در صورت درخواست بازیکن مقابل پیش از اینکه با پرتاب تاس، نوبت خود را شروع کنید، باید اصلاح شود.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه