معیار ایمن-بی‌احتیاط ماگریل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

معیار ایمن-بی‌احتیاط ماگریل

  1. [نوشته‌ی پل ماگریل در کتاب تخته نرد.] شش معیار برای تعیین اینکه آیا یک موقعیت به بازی ایمن نیاز دارد یا بازی بی‌احتیاط. عبارتند از: (الف) قدرت خانه‌ی حریف؛ (ب) داشتن لنگر در خانه‌ی حریف؛ ج) قدرت خانه‌ی شما (د) مهره‌های تک در خانه‌ی حریف. (ه) تعداد مهره‌هایی که عقب هستند و (و) تعداد مهره‌هایی از حریف که عقب هستند. ضوابط (الف) و (و) انجام بازی ایمن را تقویت می‌کند. بقیه به ساخت یک نمایشنامه جسورانه و بازی بی‌احتیاط اشاره می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه