بیور‌های اجباری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بیور‌های اجباری

  1. یک قانون اختیاری در بازی شوئت که می گوید: وقتی فقط یک بازیکن پیشنهاد s داو اولیه‌ی سلولی را می پذیرد، آن بازیکن باید بیور کند، در غیر این صورت او نیز باید مثل سایرین پیشنهاد داو را رد کند.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه