اضافات اجباری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اضافات اجباری

  1. یک قانون اختیاری برای بازی شوئت که تعیین می‌کند در زمانی که فقط یکی از بازیکن در گروه پیشنهاد داو اولیه را از سلولی می پذیرد، آن بازیکن موظف است داو اضافی را از هر عضو دیگری از گروه که بخواهد یک امتیاز به او بدهید، بپذیرد.

  2. یک قانون اختیاری برای بازی پولی که تعیین می‌کند هر زمان که داو پیشنهاد شد و توسط حریف قبول شد، کسی که پیشنهاد داو داده می‌تواند برای یک‌بار دیگر به حریف خود پیشنهاد داو در همان سطح همراه با پرداختی معادل نیمی از ارزش آن بدهد. پس از آن پذیرنده یک مکعب اضافی خواهد داشت که می‌تواند با هم یا جداگانه از آنها برای داو‌های آتی استفاده کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه