قانون داو ۸-۹-۱۲ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون داو ۸-۹-۱۲

  1. دستورالعملی برای مدیریت مکعب در موقعیت‌های رقابت سرعتی محض. اگر تعداد خال‌شمار حریف ۸٪ از شما عقب باشد شما باید داو بدهید، و اگر از ۹۰٪ بیشتر باشد باید داو مجدد بدهید. اگر تعداد خال‌شمار حریف کمتر از ۱۲٪ عقب باشد باید پیشنهاد داو شما را بپذیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه